Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Rémida Kft.(1068 Budapest, Szófia utca 16.) által létrehozoztt https://forms.gle/BqN7nqGF4XCuKyS1A  oldalon elérhető "Töltsd ki" elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a Rémida Kft. (továbbiakban: Rémida Kft.). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt,vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Rémida Kft. nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 

2. A Játék leírása

Ahhoz, hogy a nyereményjátékon részt vehessen,nem kell mást tennie, mint kitöltenie a https://forms.gle/BqN7nqGF4XCuKyS1A linken található kérdőívet. A Játékosok között 1 darab 50% kedvezményre jogosító kupont sorsolunk ki, melyet a www.getmorevits.hu webshopban használhat fel 2021.07.31-ig egyszeri alkalommal, maximum 50.000 forintos vásárlási értékig.

 

 

3. A Játék időtartama

A Játék 2021. március 29 .és 2021. május 9. között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akika jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játék részvételi feltételei:

  • a GetMoreVits Hungary által készített űrlap / kérdőív kitöltése a következő linken: https://forms.gle/BqN7nqGF4XCuKyS1A ,
  • érvényes e-mail cím megadása,
  • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Rémida Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

 

5. Nyeremény

A Játék nyereménye: A Játékosok között 1 darab 50% kedvezményre jogosító kupont sorsolunk ki, melyet a www.getorevits.hu webshopban lehet egyszeri alkalommal felhasználni, továbbá a rendeléshez ingyenes házhoz szállítás is tartozik. A Nyertesek a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékosok. A nyeremény átadása online, e-mailben történik. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Rémida Kft. és a Játékos kötelesek együttműködni.  A Rémida Kft. vállalja a nyeremény átvételével (pl.: szállítási költség) kapcsolatosan felmerülő költségek megfizetését.

A Rémida Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket ezen Játékban nem sorsol ki.

 

 

6. Sorsolás

A sorsolás 2021. május 10-én történik - egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, melyről videó készül és a GetMoreVits Facebook, illetve a getmorevits_hungary Instagram oldalon kerül közzétételre. Amennyiben az első nyertes nem él a nyereményével, egy ismételt sorsolás alkalmával a nyereményhez 1pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Rémida Kft. tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

 

 

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor használt e-mail címen a sorsolást követő 8 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, telefonszám megadása.

 

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Rémida Kft.-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Rémida Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli. A nyereménytárgyat a Rémida Kft. kézbesíti a nyerteseknek.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Rémida Kft. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét! A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Rémida Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Rémida Kft. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 16 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 8 napon belül köteles tájékoztatni a Rémida Kft-t.

 

9. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Rémida Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Rémida Kft-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség,és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Rémida Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Rémida Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Rémida Kft-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Rémida Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Rémida Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal, Facebook oldal vagy Instagram oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Rémida Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Rémida Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Rémida Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Rémida Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Rémida Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 

10. Egyéb

A Rémida Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30napig elérhető a www.getmorevits.hu weboldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjonhello@getmorevits.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2020. október 20.

 

 

Az oldal tetejére